Terug

Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk Cemex B.V.

Consument: voor de algemene leveringsvoorwaarden Thuiswinkel (consument) klik hier.

Printbare versie
Voor de printbare versie van de algemene leveringsvoorwaarden zakelijk Cemex B.V. klik hier.


Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk Cemex B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk Cemex B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder het nummer 54962285

Identiteit van de ondernemer
Cemex B.V.
Websites: cemex.nl, sanitaklompen.nl en sanitaklompen.be.

Spectrumlaan 5
2665 NM Bleiswijk

T. +31(0)79 34 66 000
E. [email protected]
KvK-nummer: 24147391
BTW-identificatienummer: NL006331026B01

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 2 - Aanbod, totstandkoming en duur overeenkomst
Artikel 3 - Prijzen
Artikel 4 - Betaling
Artikel 5 - Kosten en verzuim
Artikel 6 - Kwaliteitscertificaten
Artikel 7 - Recht van reclame
Artikel 8 - Retentierecht
Artikel 9 - Levering
Artikel 10 - Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 - Verplichtingen Opdrachtgever
Artikel 12 - Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Opschorting / beëindiging
Artikel 17 - Privacy statement
Artikel 18 - Toepasselijk Recht

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met Cemex.
 2. De wederpartij van Cemex wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. In het geval een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, laat dit de (strekking van de) overige bepalingen onverlet.
 5. Cemex is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 6. In geval van strijd tussen één of meer bepalingen uit de door Cemex gesloten overeenkomst en bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit genoemde overeenkomst.
 7. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Aanbod, totstandkoming en duur overeenkomst

 1. Aanbiedingen en/of offertes gedaan door Cemex B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 3. De door Cemex B.V. verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Cemex B.V. aan opdrachtgever de orderbevestiging heeft gestuurd, dan wel door aanvang van uitvoering door Cemex B.V. van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 5. In het geval van bestellingen via de webshop komen overeenkomsten (slechts) tot stand na acceptatie van de bestelling van de opdrachtgever door Cemex B.V..
 6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door Cemex B.V. bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en kosten derden (waaronder transportkosten), en worden op factuurbasis, tenzij anders overeengekomen, bij opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Alle prijzen zijn bij levering binnen Nederland inclusief verpakkingskosten, tenzij anders overeengekomen. Bij deellevering is Cemex B.V. gerechtigd de kosten hiervoor bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Cemex B.V. is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.

Artikel 4 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Cemex B.V. aan te geven (post)bankrekening in de valuta waarin door Cemex B.V. is gefactureerd.
 2. In het geval van bestellingen via de webhop dient betaling te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.
 3. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen (post)bankrekening is bijgeschreven zodat Cemex B.V. er over kan beschikken.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen alle vorderingen welke Cemex B.V. nog op opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.
 5. Betaling door opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting, verrekening en/of opschorting, tenzij anders overeengekomen.
 6. In geval van wanbetaling strekken alsdan gedane betalingen allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen. Hierbij staat het opdrachtgever vrij te bepalen aan welke uitstaande facturen de betaling wordt toegewezen.
 7. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Cemex B.V. heeft vanaf de vervaldatum recht op een vertragingsrente van 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 8. Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke blijft, is Cemex B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 - Kosten en verzuim

 1. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Cemex B.V. alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 160,-. De kosten bedragen 15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente. Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn de werkelijke kosten verschuldigd.
 2. Als Cemex B.V. in een gerechtelijke procedure geheel of in hoofdzaak in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Cemex B.V. in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffende.
 3. Geen garanties worden verstrekt noch is Cemex B.V. aansprakelijk in het geval het geleverde niet voldoet aan het doel waarvoor de opdrachtgever of haar afnemer het wenst te gebruiken. De opdrachtgever heeft ter zake zelf vooraf een onderzoeksplicht. Door Cemex B.V. vooraf gedane mededelingen over het product doen daar niet aan af.

Artikel 6 - Kwaliteitscertificaten

 1. Cemex B.V. is niet gecertificeerd. Opdrachtgever dient zelf voor het offertetraject aan Cemex B.V. kenbaar te maken of er kwaliteitscertificaten, bijvoorbeeld ISO, BRC ect., benodigd zijn voor uit het uitvoeren van de opdracht. Cemex B.V. is nimmer aansprakelijk als na het uitvoeren van de opdracht dit wel het geval bleek te zijn.

Artikel 7 - Recht van reclame

 1. Klachten over de door Cemex B.V. geleverde diensten en/of producten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na verzenddatum factuur schriftelijk aan Cemex B.V. kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 - Retentierecht

 1. Op alle producten welke zich van of namens opdrachtgever onder Cemex B.V. bevinden, ongeacht de oorzaak of de reden daarvan, heeft Cemex B.V. een retentierecht zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Cemex B.V. heeft voldaan.

Artikel 9 - Levering

 1. Levering door Cemex B.V. (of door haar ingeschakelde derden) geschiedt op het afleveradres van opdrachtgever, waarbij Cemex B.V. zich het recht voorbehoudt de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Cemex B.V. is slechts gehouden een transportverzekering af te sluiten indien en voor zover Cemex B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.
 3. Gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en vormen bij overschrijding voor opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming of afname te weigeren.
 4. In geval opdrachtgever niet in staat is de producten in ontvangst te nemen zal Cemex B.V. zorgdragen voor opslag. Kosten voor opslag (waaronder kosten van verzekering tegen diefstal en brand) komen voor rekening van opdrachtgever. Bovendien is Cemex B.V. in dat geval te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 - Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Het risico van de door Cemex B.V. te leveren producten zal van Cemex B.V. op opdrachtgever overgaan bij levering.
 2. Alle door of namens Cemex B.V. geleverde producten blijven eigendom van Cemex B.V. tot het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, aan Cemex B.V. verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen opdrachtgever verschuldigd is geworden na totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van verschuldigde rente en kosten.
 3. Het door of namens Cemex B.V. geleverde kan in geval van niet tijdige betaling zonder rechterlijke machtiging door Cemex B.V. worden teruggehaald, onverminderd het recht van Cemex B.V. om schadevergoeding te vorderen. Opdrachtgever dient Cemex B.V. toegang te verschaffen tot de plaatsen waar de betreffende producten zich bevinden.
 4. Gedurende de periode waarin het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag opdrachtgever de betreffende producten niet bezwaren of hierop een beperkt recht vestigen. Bovendien is opdrachtgever gehouden Cemex B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van acties door derden met betrekking tot aan Cemex B.V. toebehorende producten.
 5. Als Cemex B.V. geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Cemex B.V. te verpanden.

Artikel 11 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient alle informatie die Cemex B.V. naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tijdig aan Cemex B.V. ter beschikking te stellen. Bovendien dient opdrachtgever Cemex B.V. terstond te informeren aangaande overige feiten en omstandigheden die in verband met de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 2. Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van opdrachtgever naar oordeel van Cemex B.V. daartoe aanleiding geeft is opdrachtgever op eerste verzoek van Cemex B.V. gehouden onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door Cemex B.V. te bepalen vorm. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Cemex B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, toepassing en onderhoudvan de door haar bij Cemex B.V. afgenomen producten en/of diensten. In geval opdrachtgever producten van Cemex B.V. op proef heeft, dient opdrachtgever zich als een goed houder te gedragen.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich van rechtstreeks contact met toeleveranciers van Cemex B.V. en/of andere derden die Cemex B.V. bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 5. Het is opdrachtgever verboden resultaten verkregen door gebruik van bij Cemex B.V. op proef geleende producten voor externe doeleinden in te zetten.
 6. Opdrachtgever is gehouden de door Cemex B.V., of door Cemex B.V. ingeschakelde derden, geleverde producten direct te controleren op juistheid, bij gebreke waarvan haar recht van reclame, als omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, komt te vervallen.
 7. Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de hierboven beschreven verplichtingen, heeft Cemex B.V. het recht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet aan te vangen, dan wel op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien zal Cemex B.V. gerechtigd zijn de extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12 - Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Cemex B.V. de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef) modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Cemex B.V. ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cemex B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan Cemex B.V. per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Cemex B.V. gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Cemex B.V. een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13 - Garantie

 1. Tussen Cemex B.V. en opdrachtgever geldt fabrieksgarantie, maar slechts voor zover Cemex B.V. deze van haar eigen leveranciers krijgt.
 2. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud danwel installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
 3. Als opdrachtgever zich op de fabrieksgarantie wil beroepen, dient hij de zaak franco aan Cemex B.V. terug te zenden.
 4. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Cemex B.V. heeft voldaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid zijdens Cemex B.V. voor directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Cemex B.V. wordt gedekt en uitgekeerd.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering als genoemd in het vorige lid plaatsvindt, is aansprakelijkheid zijdens Cemex B.V. beperkt tot de door haar in rekening gebrachte factuur, met een maximum van EUR 5.000,-.
 3. Indien Cemex B.V. aansprakelijk gehouden mocht worden voor directe schade is opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cemex B.V. te melden en haar voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan Cemex B.V. mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.
 4. Cemex B.V. is niet aansprakelijk voor onjuist(e) toepassing en/of onderhoud door opdrachtgever van de geleverde producten en/of diensten.
 5. Cemex B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten daarvan in strijd met artikel 11 lid 5 van deze algemene voorwaarden.
 6. Cemex B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. In geval Cemex B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. Cemex B.V. gaat niet eerder over tot uitkering aan opdrachtgever dan nadat zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen. Cemex B.V. is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 8. Cemex B.V. is geen producent zodat zij elke vorm van productaansprakelijkheid - voor zover door de wet toegestaan – uitsluit.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Cemex B.V. tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst van Cemex B.V. redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  - oorlog, oproer, molest;
  - diefstal bij vervoer goederen, brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking;
  - bij Cemex B.V. en/of bij door Cemex B.V. ingeschakelde derden;
  - surseance van betaling, faillissement, WSNP van door Cemex B.V. ingeschakelde derden.
 2. In geval van overmacht is Cemex B.V. gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever is verplicht Cemex B.V. te betalen voor de door Cemex B.V. nagekomen verplichtingen uit de overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.

Artikel 16 - Opschorting / beëindiging

 1. Cemex B.V. kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:
  - opdrachtgever of de door Cemex B.V. ingeschakelde derden in staat van faillissement geraakt;
  - opdrachtgever of de door Cemex B.V. ingeschakelde derden surseance van betaling wordt verleend;
  - opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cemex B.V.;
  - opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen maar nalaat dit te doen;
 2. Opdrachtgever is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst die aan haar te wijten is, aan Cemex B.V. te vergoeden.
 3. Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Cemex B.V. recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, alsmede van de kosten als door Cemex B.V. of door Cemex B.V. ingeschakelde derden tot dan toe gemaakt bij uitvoering van haar verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 17 - Privacy statement

 1. Cemex B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt ieders persoonlijke gegevens vertrouwelijk.Persoonlijke gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 2. Cemex B.V. zal persoonlijke gegevens van opdrachtgever niet verkopen. Gegevens van opdrachtgever worden alleen verstrekt aan die partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Medewerkers van Cemex B.V. en door Cemex B.V. ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens van opdrachtgever te respecteren.

Artikel 18 - Toepasselijk Recht

 1. Alle rechtsverhoudingen van Cemex B.V. en verbintenissen tussen Cemex B.V. en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Cemex B.V., onverminderd de bevoegdheid van Cemex B.V. zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
-
Cemex BV 8,7 / 10 - 596 Reviews @ Kiyoh
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »